Nr.Crt

Activitatea prestata

Onorariile minimale

Onorariile maximale

1

Notificarea si comunicarea actelor de procedura

20 RON

400 RON

2

Executari directe:

- evacuari

150 RON

2.200 RON pentru debitor persoana fizica
5.200 RON pentru debitor persoana juridica
- incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 RON 1000 RON
- vizitarea minorului 50 RON 500 RON
- puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. 60 RON
2.200 RON pentru debitor persoana fizica
5.200 RON pentru debitor persoana juridica
-desfiintarea de lucrari sau constructii 150 RON
2.200 RON pentru debitor persoana fizica
5.200 RON pentru debitor persoana juridica

3

Executari indirecte:

- urmarirea mobiliara a creantelor 60 RON pentru creante pana la 1.000 RON;
60 RON plus 2% din suma ce depaseste 1.000 RON, pt. creante a caror valoare depaseste 1.000 RON
pentru sume mai mici de 50.000 RON, onorariul poate fi pana la 10%;
pentru sumele cuprinse intre 50.001 RON si 80.000 RON, onorariul este de 3%;
pentru sumele cuprinse intre 80.001 RON si 100.000 RON, onorariul este de 2%;
pentru sumele de depasesc 100.000 RON, onorariul este de 1%
- urmarirea imobiliara a creantelor 150 RON pentru creante de pana la 1.000 RON;
150 RON plus 2% din suma ce depaseste 1.000 RON, pt. creante a caror valoare depaseste 1.000 RON
pentru sume mai mici de 50.000 RON, onorariul poate fi pana la 10%;
pentru sumele cuprinse intre 50.001 RON si 80.000 RON, onorariul este de 3%;
pentru sumele cuprinse intre 80.001 RON si 100.000 RON, onorariul este de 2%;
pentru sumele de depasesc 100.000 RON, onorariul este de 1%

4

Poprire

60 RON pentru creante pana la 1.000 RON;
60 RON plus 2% din suma ce depaseste 1.000 RON, pt. creante a caror valoare depaseste 1.000 RON

pentru sume mai mici de 50.000 RON, onorariul poate fi pana la 10%;
pentru sumele cuprinse intre 50.001 RON si 80.000 RON, onorariul este de 3%;
pentru sumele cuprinse intre 80.001 RON si 100.000 RON, onorariul este de 2%;
pentru sumele de depasesc 100.000 RON, onorariul este de 1%

5

Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri

150 RON

400 RON

6

Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)

100 RON

2.200 RON pentru debitor persoana fizica
5.200 RON pentru debitor persoana juridica

7

Vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciarei

150 RON

2200 RON

8

Sechestrul asigurator

100 RON

1.200 RON pentru debitor persoana fizica
2.200 RON pentru debitor persoana juridica

9

Sechestrul judiciar

100 RON

1.200 RON pentru debitor persoana fizica
2.200 RON pentru debitor persoana juridica

10

Poprirea asiguratorie

100 RON

1.200 RON pentru debitor persoana fizica
2.200 RON pentru debitor persoana juridica

11

Proces-verbal de oferta realai

50 RON

350 RON

12

Orice alte acte sau operatiuni date prin lege

50 RON

200 RON

13

Confiscari

10% din valoarea realizata

10% din valoarea realizata

14

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

20 RON

200 RON

  Ministerul Justiţiei Ordin nr. 2550/2006 din 14/11/2006

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

 Având în vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti a transmis Ministerului Justiţiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale şi maximale percepute pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, ţinând seama de dispoziţiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, onorariile minimale şi maximale se stabilesc la jumătate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevăzute în anexă. Dovada veniturilor sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se face cu declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu astfel de venituri, aceasta având obligaţia de a depune şi un certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia financiară. Onorariile pot fi achitate şi în tranşe, care nu pot fi mai multe de patru, până la sfârşitul executării silite.

Art. 3. – Dispoziţiile art. 2 nu se aplică în situaţiile în care debitorul este solvabil.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea ordinelor ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 şi nr. 1.624/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiţiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 mai 2001, precum şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003. Art. 5. – Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi din cadrul Ministerului Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Ministrul justiţiei,
Monica Luisa Macovei
Bucureşti, 14 noiembrie 2006.
Nr. 2.550/C.